Course image КМ 3.3.2. Жергілікті есептеу желілеріне қызымет көрсету және пайдалану
ЭВМ21-3В

Тест MS Word
1. Мәтіндерді өңдеуге арналған бағдарлама:
A) MS Word;
B)MS Excel;
C)MS Access;
D)MS PowerPoint;
E)Paint.       
2.Қарапайым мәтіндік құжатбұл:
A)өңделген мәтін;
B) кесте;
C) диаграмма;
D) сурет;
E) графика.
3. Кеңейтілуі .doc болатын файл, қандай бағдарламада жасалған:
A)MS Word;
B)MS Excel;
C)MS Access;
D)MS PowerPoint;
E)Paint.
4.Қаріптің түсін өзгерту үшін қай команданы қолданамыз:
A) Формат / Список;
B) Формат / Абзац;
C) Формат / Шрифт;
D) Правка / Выделить все;
E) Сервис / Автореферат.
5. Кесте құру үшін қандай команда қолданылады:
A) Таблица / Добавить таблицу;
B) Таблица / Выделить таблицу;
C) Таблица / Удалить таблицу;
D) Формат / Границы и заливка;
E) Сервис / Автореферат.
6. Фрагменті көшіру үшін қандай команда қолданылады:
A) Правка / Вырезать;
B) Правка / Копировать;
C) Правка / Вставить;
D) Правка / Выделить все;
E) Сервис / Автореферат.
7. Аты бар файлды сақтау үшін қандай команда қолданылады:
A) Файл / Сохранить;
B) Файл / Сохранить как;
C) Файл / Открыть;
D) Файл / Создать;
E) Сервис / Автореферат.
8. Құжатты баспаға шығару үшін қандай команда қолданылады:
A) Файл / Открыть;
B) Файл / Предварительный просмотр;
C) Файл / Создать;
D) Файл / Печать;
E) Сервис / Автореферат.
9. Құжатты жабу үшін қандай команда қолданылады:
A) Файл / Создать;
B) Файл / Открыть;
C) Файл / Закрыть;
D) Файл / Сохранить как;
E) Сервис / Автореферат.
10. Shift пернесі қандай қызмет атқарады:
А)Бас әріппен жазу және арнайы  символдарды  енгізу  үшін;
В) Бас әріпті бекіту режимі;
С) Курсорды жолдың басына  қою  үшін;
D) ақырғы амалды орындатпау;
Е) орыс алфавитынан латынға ауысу.
11. НОМЕ пернесі қандай қызмет атқарады:
A) курсорды ағымдағы жолдың басына апарады;
B) курсорды ағымдағы беттің басына апарады.;
C) курсор мәтінін басына жылжытылады;
D) жаңа құжат жүктеледі;
E) курсор ағымдағы жолдын аяғына жылжытылады.
12. MS Word мәзірінің Вид пунктінің негізгі командалары:
A) Обычный, электронный документ, разметка страницы.
B) Создать, открыть, закрыть, сохранить.
C) Вырезать, копировать, вставить.
D) Разрыв, номер страницы, дата и время.
E) Шрифт, абзац, список, границы и заливки.
13. “Пішімдеу” саймандар тақтасын экранға қалай шығаруға болады:
A) Вид + Панели инструментов + Форматирование.
B) Сервис + параметры + Форматирование.
C) Правка + Панели инструментов
D) Файл + Панели инструментов
E) Формат + Настройка + Панели инструментов + Форматирование.
14. Белгіленген объектіні қиып алу батырмалары:
А) Ctrl + Х;
В) Alt + Х;
С) Ctrl + РgUр;
D) Delete + Х;
Е) Ctrl + Z.
15. Беттің өрістерін және парақ форматын беру үшін қандай команда қолданылады:
A) Файл / Предварительный просмотр;
B) Файл / Параметры страницы;
C) Файл / Открыть;
D) Вставка / Номера страниц;
E) Сервис / Автореферат;
16.Саймандар тақтасын қосу және алып тастау мәзір қатарының қандай пункті арқылы іске асады:
A) «Формат»;
B) «Правка»;
C) «Вид»;
D) «Вставка»;
E) «Сервис»;
17. Екпінді терезені аудандарға бөлу үшін немесе осы аудандарды біріктіру үшін қай мәзірдің құралдарын қолданамыз:
A) «Правка»;
B) «Формат»;
C) «Вставка»;
D) «Сервис»;
E) «Данные».
18.Бүкіл файлды белгілеу үшін қай мәзірдің құралдары қолданылады:
A) «Файл»;
B) «Правка»;
C) «Сервис»;
D) «Таблица»;
E) «Вид».
19. Файлды баспаға жіберу үшін қай мәзірдің құралдары қолданылады:
A) «Файл»;
B) «Правка»;
C) «Сервис»;
D) «Таблица»;
E) «Вид».
20. Экранда ақпаратты басқа масштабта көрсету үшін қай мәзірдің құралдары қолданылады:
A) «Файл»;
B) «Правка»;
C) «Сервис»;
D) «Таблица»;
E) «Вид».
21. Кестеге жол қосу үшін қай мәзірдің құралдары қолданылады:
A) «Файл»;
B) «Правка»;
C) «Сервис»;
D) «Таблица»;
E) «Вид».
22. Қаріпті (шрифт) өзгерту үшін қай мәзірдің құралдары қолданылады:
A) «Файл»;
B) «Формат»;
C) «Сервис»;
D) «Таблица»;
E) «Вставка»;
23. MS Word – та қаріп размері немен өлшенеді:
А) Сантиметрмен;
В) Пунктпен;
C) Миллиметрмен;
D) Символмен;
Е) Пиксельмен.
24. Мәтінді іздеп басқаға ауыстыру үшін қандай пернелер комбинациясын орындау керек?
A)Ctrl + H
B)Ctrl + F
C)Ctrl + D
D)Ctrl + E
E) Ctrl + G