Available courses

English language for the 1st group
Карлыгаш Жеделова

English language for the 1st group

This course is for group П21-1А (1st group)

Самопознание
Алмаш Кабидолдина

Самопознание

Дисциплина «Самопознание», включенная в содержание образовательной программы специальностей профессионально-технического образования, призвана содействовать становлению нравственных основ личности, её духовному совершенствованию и самореализации, гармоничному развитию. Она создает условия для личностного и профессионального роста юношей и девушек, содействуя принятию и пониманию самих себя и других людей, стимулируя развитие открытости, социальной ответственности, творческой активности и позитивного восприятия жизни. Внеучебная деятельность по самопознанию предусматривает активное служение обществу через практическое применение учащимися полученных знаний в повседневной жизни.

Цель дисциплины «Самопознание» – способствовать раскрытию каждым обучающимся своей духовно-нравственной природы и творческого потенциала посредством создания условий для расцвета человеческого совершенства, проявленного в единстве мысли, слова и дела.

Это обеспечивается решением следующих задач:

-   способствовать выявлению общечеловеческих ценностей, заложенных в природе каждого человека;

-   развивать позитивное мышление, умение глубоко размышлять и делать различие между добром и злом, вечным и временным;

-   обогащать внутренний мир учащихся через знакомство с духовным наследием человечества;

-   развивать гуманистическое мировоззрение обучающихся колледжей, их ценностного отношения к себе и окружающему миру;

-   развивать нравственные и профессиональные качества личности, практические навыки служения обществу.


Өзін-өзі тану
Майра Төлеубаева

Өзін-өзі тану

«Өзін-өзі тану» пәні, тұлғаның адамгершілік негізінің қалыптасуына, оның руханилығын өзін-өзі жетілдіруіне және өзін-өзі жүзеге асыруына, үйлесімді дамуына септігін тигізеді. Ол өзін және басқа адамдарды қабылдау мен түсінулеріне, ашылып дамуына, әлеуметтік жауапкершілікке, шығармашылық белсенділікке және өмірді дұрыс қабылдай алуларына ықпал ете отырып, жігіттер мен қыздардың тұлғалық және кәсіби өсуіне жағдай туғызады. Өзін-өзі тану бойынша сабақтан тыс жұмыстар білім алушылардың күнделікті өмірден алған білімдерін тәжірибе жүзінде қолдана отырып, қоғамға белсенді түрде қызмет етуді қарастырады.

«Өзін-өзі тану» пәнінің мақсаты – ойы, сөзі және ісі бірлікте көрінетін адами кемелденудің өркендеуіне жағдай жасау арқылы әр білім алушының өзіндік рухани-адамгершілік болмысының және шығармашылық әлеуетінің ашылуына септігін тигізу.

Бұл келесі міндеттердің шешілуін қамтамасыз етеді:

әр адамның бойында табиғатынан бар жалпыадамзаттық құндылықтарды ашу;

жағымды ойлауды, жақсылық пен жамандық, мәңгілік пен уақытша арасын ажырата алуды және тереңнен ойлай білуді дамыту;

адамзаттың рухани мұрасымен таныстыра отырып, білім алушылардың  ішкі жан-дүниесін байыту;

колледж білім алушыларының ізгілікті дүниетанымын дамыту, өзін және қоршаған әлемді бағалай білу;

тұлғаның адамгершілік және кәсіби қасиеттерін, қоғамға қызмет ету тәжірибелік дағдыларын дамыту.


English language for the 1st group
Карлыгаш Жеделова

English language for the 1st group

This course is for the 1st group of ЭВМ21-1А

Өзін-өзі тану
Майра Төлеубаева

Өзін-өзі тану

«Өзін-өзі тану» пәні, тұлғаның адамгершілік негізінің қалыптасуына, оның руханилығын өзін-өзі жетілдіруіне және өзін-өзі жүзеге асыруына, үйлесімді дамуына септігін тигізеді. Ол өзін және басқа адамдарды қабылдау мен түсінулеріне, ашылып дамуына, әлеуметтік жауапкершілікке, шығармашылық белсенділікке және өмірді дұрыс қабылдай алуларына ықпал ете отырып, жігіттер мен қыздардың тұлғалық және кәсіби өсуіне жағдай туғызады. Өзін-өзі тану бойынша сабақтан тыс жұмыстар білім алушылардың күнделікті өмірден алған білімдерін тәжірибе жүзінде қолдана отырып, қоғамға белсенді түрде қызмет етуді қарастырады.

«Өзін-өзі тану» пәнінің мақсаты – ойы, сөзі және ісі бірлікте көрінетін адами кемелденудің өркендеуіне жағдай жасау арқылы әр білім алушының өзіндік рухани-адамгершілік болмысының және шығармашылық әлеуетінің ашылуына септігін тигізу.

Бұл келесі міндеттердің шешілуін қамтамасыз етеді:

әр адамның бойында табиғатынан бар жалпыадамзаттық құндылықтарды ашу;

жағымды ойлауды, жақсылық пен жамандық, мәңгілік пен уақытша арасын ажырата алуды және тереңнен ойлай білуді дамыту;

адамзаттың рухани мұрасымен таныстыра отырып, білім алушылардың  ішкі жан-дүниесін байыту;

колледж білім алушыларының ізгілікті дүниетанымын дамыту, өзін және қоршаған әлемді бағалай білу;

тұлғаның адамгершілік және кәсіби қасиеттерін, қоғамға қызмет ету тәжірибелік дағдыларын дамыту.


Кәсіптік қазақ тілі П20-2Б / 2 жарты топ
Умит Байсугурова

Кәсіптік қазақ тілі П20-2Б / 2 жарты топ

Кәсіби қазақ тілі пәнін оқыту қазақ тілі, қазақ әдебиеті, есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру мамандығы бойынша жүретін арнайы пәндермен пәнаралық байланыс арқылы жүргізіледі.

Кәсіби қазақ тілі пәнінің мақсаты оқушыларды тез ауызша сөйлеп, айнала қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауға үйрету ғана емес, сонымен бірге оларға келешек маман ретінде қарап, мемлекеттік тілді кәсіби бағытта үйрету, болашақ мамандар қазақ тілімен қатар мамандыққа байланысты сөздерді үйреніп, сөздік қорын байытады және оны келешекте қызмет барысында қолданады.


English language
Карлыгаш Жеделова

English language

This course is for group П20-2ВК

Экономика организации
Алима Карашева

Экономика организации

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» - является частью программы подготовки специалистов  по специальности 0518000 «Учет и аудит» квалификации 0518023«Бухгалтер-ревизор» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения профессиональной программы должен:

уметь:

определять организационно – правовые формы организаций;

находить и использовать необходимую экономическую информацию;

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;

рассчитывать по принятой методике основные технико–экономические показатели деятельности организацииЭкономический анализ и анализ финансовой отчетности
Айым Баубековна

Экономический анализ и анализ финансовой отчетности

Финансовый анализ – это изучение основных показателей финансового состояния и финансовых результатов деятельности организации с целью принятия заинтересованными лицами управленческих, инвестиционных и прочих решений. Финансовый анализ является частью более широких терминов: анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и экономический анализ.

Финансовый учет
Айым Баубековна

Финансовый учет

Финансовый учет предоставляет информацию о результатах деятельности организации ее внешним пользователям: акционерам, партнерам, кредиторам, налоговым и статистическим органам, банкам, осуществляющим финансирование, и т.д. С этих позиций данные финансового учета не представляют коммерческой тайны. Ведение финансового учета осуществляется в обязательном порядке и в строго регламентированной форме в соответствии с требованиями законодательства. Для финансового учета характерно соблюдение общепринятых бухгалтерских принципов, применение денежных единиц измерения, периодичность и объективность.

ОХРАНА ТРУДА
Молдакулова Мафура

ОХРАНА ТРУДА

Программой дисциплины «Охрана труда» предусматривается изучение системы законодательных актов о труде, социально-экономических, гигиенических и организационных мероприятий, направленных на обеспечения безопасности  человека в процессе труда, сохранение его здоровья и работоспособность.